การศึกษาเผยให้มองเห็นถึงอันตรายของการรับรองการพนันที่มีผล